تهران، یوسف آباد، 
خیابان ابن سینا، خیابان سی و هفتم

ارسال پیام